top of page
ED2.jpg
ED LOGO.png

Edukacja Domowa.waw.pl
 

Podchodzimy indywidualnie do potrzeb
Dziecka i Rodziny!

WARTOŚCI, które są dla nas ważne to:

  • indywidualne potrzeby dziecka

  • własny pomysł rodziców na edukację swoich dzieci

  • atmosfera współpracy

  • dobrzy nauczyciele wpsierający.

Czym jest edukacja domowa?

 

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności
z podstawą programową na danym poziomie nauczania. 

 

Dzieci korzystające z trybu nauczania domowego zostają zapisane do szkoły stacjonarnej, w której formalnie są uczniami, jednak nie mają obowiązku uczęszczania na tradycyjne lekcje. Uczniowie otrzymują legitymację szkolną i mają prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu klasyfikacyjnego.

Domowe nauczanie w Polsce reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe, pozwalający na naukę dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane.

 

Edukacja domowa w naszej szkole

Edukacja Domowa.waw.pl   to miejsce przyjazne edukacji domowej. Doskonale rozumie założenia Szkoły domowej i proponuje indywidualne podejście do każdego ucznia. Ich rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie:

  • udostępniania podręczników szkolnych i wymagań egzaminacyjnych,

  • udziału w wydarzeniach organizowanych przez szkołę oraz w konkursach kuratoryjnych,

  • konsultacji z nauczycielem przed egzaminem klasyfikacyjnym,

  • udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole.

 

Egzaminy klasyfikacyjne

Każdy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą musi przystąpić do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej - zawierają one zakres materiału z części podstawy programowej realizowanej podczas całego roku szkolnego. Do egzaminu uczeń może przystąpić w dowolnym momencie w trakcie trwania roku szkolnego, po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły, jednak nie później niż w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych.

 

Jak rozpocząć naukę w domu?

Zgodnie z prawem oświatowym, dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie może zostać wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów od rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Jeżeli chcesz realizować nauczanie domowe w naszej placówce, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

 

EDUKACJA DOMOWA.WAW.PL

Telefon: TEL. 513 367 442, 728 47 34 34

E-mail : sekretariat@szkolawmagdalence.pl

SZKOŁA WŁADYSŁAWÓW

BADANIE MOTYWACJI DZIECKA

KONSULTACJA PEDAGOGICZNA, PSYCHOLOGICZNA,
COACHING

AKADEMIA MOTYWACYJNEGO DNA

SZKOLENIA

DLA MAM

bottom of page